СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ОРНЫ МЕН РӨЛІ

Авторлар: Джакупова А.Н.
ӘОЖ 519.6:517.977.56:629.762

Аңдатпа. Теориялық зерттеу мамандықты таңдаған адамға жеке, сараланған көзқарастың болмауы, білікті кадрлардың жетіспеушілігі және қазіргі еңбек нарығының әлсіз мониторингі болып табылатын негізгі мәселелер шеңберіне арналған. Бұл мақалада болашақ мамандар үшін ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолданудың өзекті мәселелері, білім алушы алдына жаңа бағыттағы мақсаттар көрсетілген. Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары талданған.

Түйін сөздер: оқытушы, студент, технологиялар, әдістер,оқу үрдісі, компьютер, кәсіби таңдау, жеке ерекшеліктер.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар