БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЛИНГВИСТИКА

Авторлар: Ешимбетова З.Б
ӘОЖ 37.026.811

Аңдатпа. Бұл мақалада лингвистиканы білім беруде қолдану мәселелері үнемі өсіп келетіні және көбінесе пәнаралық сипатта болады деп саналады. Ол тек тілдік нұсқаушылармен ғана емес, сонымен қатар ерте жастан дамып, психологияда және антропологияда қолданылады. Лингвистика – бұл тек тілді зерттеу ғана емес, сонымен қатар тілдің эволюциясы мен тарихи контексті, сөйлеу мен есте сақтаудың дамуы. Бұл үшін негізгі міндеттер анықталып, ғылыми алғышарттар ашылды.

Түйін сөздер: білім берудегі лингвистика, әңгімелесу, формальды сөйлеу және дерексіз ережелер, тұжырымдамалық модель, теория.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар