КӘСІБИ АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ЛЕКСИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ШАРТТАРЫ

Авторлар: Маркова Е.Г.
ӘОЖ 372.881.111.1

Аңдатпа. Бұл мақалада тілдік емес университеттегі шет тілі курстары қарастырылады
және авиациялық мамандықтар студенттерінің лексикалық біліктілігіне қойылатын талаптар
талданады. Мақалада авиациялық университеттің студенттерін қалыптастыруға пайдалы
өнімді және рецептивті лексикалық дағдылардың номенклатурасы туралы шешім
қабылданды. Авиациялық терминологияның ерекшеліктері қарастырылды. Лексикалық
дағдыларды дамытуға арналған жаттығулар ұсынылады.

Түйін сөздер: мәдениетаралық коммуникативтік кәсіби бағдарланған құзыреттілік,
авиациялық терминология, өнімді-рецептивті лексикалық дағдылар, лексикалық жаттығулар.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар