ӘУЕЖАЙДЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІН ОНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІН САНДЫҚ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Авторлар: Мажитова С.М.
ӘОЖ 005.4:347.814.3

Аңдатпа. Бұл мақала әуежайдың авиациялық қауіпсіздігін кешенді функция ретінде
қарастыруға арналған. Мақалада артықшылықтар мен кемшіліктерді талдау, сондай-ақ
формализация әдісі қолданылады. Екі әдісті қолдана отырып, Негізгі көрсеткіштер негізінде
әуежайдың қауіпсіздік жүйесін құруға негіз болатын көп өлшемді тапсырма тұжырымдалды.
Бұл ретте олардың салмақ коэффициенттері бойынша критерийдің маңыздылығын бөлудегі
маңызды сәттерді көрсететін негізгі аспектілер атап өтілді.

Түйін сөздер: авиациялық қауіпсіздік, Қауіпсіздікті рәсімдеу, қауіпсіздіктің сандық
көрсеткіштері, процедуралық тәсіл, критериалды тәсіл, көп критериалды міндет, авиациялцық
қауіпсіздік міндеті.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар