САНДЫҚ СИГНАЛДАРДЫҢ ШУЫЛҒА ТӨЗІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ӘДІСТЕРІ

Авторлар: Дараев А.М.,Файзрахман Ә.Қ.,Жәдігер Т.Ә.
ӘОЖ 621.391.82.016.35

Аңдатпа. Сымсыз жүйелердегі ici (таңбааралық кедергі) және MKI (арнааралық Кедергі) — мен күресу міндеті өте өзекті және көптеген жағдайларда әлі де қолайлы шешім таба алмайды. Мақалада сандық сигналдардың бұрмалану себептері қарастырылады. Бұрмаланулармен күресу әдістері келтірілген: кеңейтілген қабылдау, кең жолақты сигналдарды қолдану арқылы қабылдау нүктесінде жеке сигналдарды бөлу, арнаның жиілік сипаттамаларын теңестіру арқылы қабылдау.
Заманауи сымсыз қатынау жүйелерінің негізіне OFDM технологиясы бар сигналдарды қалыптастыру және өңдеу алгоритмдері (жиіліктерді бөлумен ортогональды мультиплекстеу) салынған. Қабылданған стандартты өзгерту мүмкін болмағандықтан, әзірлеушілердің бір ғана жолы бар-сигналдарды өңдеудің күрделі әдістерін қолдана отырып және оларды іске асырудың есептеу және аппараттық шығындарын оңтайландыра отырып, қабылдау жабдықтарын жетілдіруде өзара бәсекелесу.
Түйінді сөздер: символдар арасындағы кедергі, сигналдардың бұрмалануы, көп жолды кедергі, символдар арасындағы бұрмаланулардың орнын толтыру, OFDM.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар