ЗАТТАРДЫҢ ОПТИКАЛЫҚ ИНТЕРНЕТІ

Авторлар: Бельгинова С.А.
ӘОЖ 004.7

Аңдатпа. Мақалада интернет заттардың технологиясын кеңінен енгізу проблемалары қарастырылған, өмірді зияткерлік жүйелерді енгізу үшін оптикалық сымсыз байланыс негізінде перспек- тивалық бағыттар берілген.

Түйін сөздер: заттар интернеті, оптикалық сымсыз байланыс, деректерді беру, Visible Light Communications, оптикалық камера.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар