АҚ ЖАРЫҚ ДИОДТАРЫ АРҚЫЛЫ СИМВОЛДЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Авторлар: Алибеккызы К.
ӘОЖ 621.382

Аңдатпа. Мақалада жаңа физикалық кодтауды қолдана отырып, VLC технологиясы бойынша дерек- терді беру жүйесі ұсынылған. Символдық деректерді бір жеке компьютерден екіншісіне ақ жарық диоды арқылы беру жүзеге асырылды. Деректерді беру кезінде жарықдиодты басқару үшін драйвер қолданылды. Бір сағаттың мәні 0-ге және бір сағат 1-ге, жарық диодтың максималды қуатында көрсетілген физикалық кодтау тәсілінің орнына жаңа кодтау енгізілді. Бұл тәсіл 0 кернеудегі екі циклде екілік кодтауда 0-ді анықтайды, ал жарық диодының максималды қуатын қамтамасыз ететін кернеу кезінде екілік сандық жүйеде 1-ді анықтайды. Деректерді беру жыл- дамдығы төмендегеніне қарамастан, екі битті қолдану арқылы сенімділік артады.

Түйін сөздер: оптикалық сымсыз, VLC, жарық диоды, микроконтроллер.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар