РЕНТГЕНДІК БҰЗБАЙТЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ

Авторлар: Керибаева Т.Б.., Рысбекова А.А., Абдиматова Т.Д., Тойлыбай О., Сейфула Г.Н.
ӘОЖ 629.7

Аңдатпа. Композициялық материалдар ұшақ құрылымында жиі кездесетін
материалдардың бірі. Авиацияда композиттерді қолданудың маңыздылығы жоғары
болғандықтан, механикалық қасиеттермен бірге салмақ азайтуды қамтамасыз ету үшін,
сонымен қатар апатты сәтсіздіктердің алдын алу үшін сенімді бұзбайтын бақылау әдістері
қажет. Бұл мақалада осы саладағы қазіргі жағдайға шолу жасалады және маңызды авиациялық
композиттердің тұтастығын бағалау кезінде бұзбайтын бақылаудың ренгендік әдістері
кездесетін жетістіктер мен қиындықтарға баса назар аударылады. Зақымдануды анықтау және
ұшақтардың бастапқы және қайталама конструкцияларында пайдалану үшін және композиттік
материалдардың сипаттамаларын анықтау үшін бұзбайтын бақылаудың озық
сертификатталған әдістеріне назар аударылады.

Түйін сөздер: акустикалық эмиссия; ұшу аппараттарының композициялық
конструкциялары; бұзбайтын бақылау; рентгенография және томография

Нөмір мұрағаты:
№-3 (30) 2023

Айдарлар

Журналдар