БІР ФОТОНДЫ КӨШКІН ДИОДЫ (SPAD) VLC МОНИТОРИНГ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОСЫМШАСЫ

Авторлар: Адиканова С.
ӘОЖ 519.6

Аңдатпа. Бұл жұмыста мұнай-газ саласындағы ұңғымаішілік үздіксіз мониторинг
мәселесі көрінетін жарықта (VLC) байланысты пайдалану есебінен тиімді шешілетіні алғаш
рет көрсетілген. Сенімді, икемді және арзан әдіс бола отырып, VLC операторлардың өндіріс
тиімділігін сақтау және газ ұңғымаларының жұмысын оңтайландыру қажеттілігін
қанағаттандыра алады. Ұсынылған VLC жүйесі жарық шығаратын диодты (LED) таратқышты
және бір фотонды қар көшкіні диоды (SPAD) деп аталатын жоғары сезімтал жалғыз фотонды
анықтайтын қабылдағышты пайдаланады. Соңғысы алыс қашықтықтағы байланысты
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады және газ құбырында қоршаған жарық жоқ екендігі
қолданылады. Атап айтқанда, қоршаған жарықтың болмауы фотонды санау режимінде жұмыс істейтін абылдағышта жоғары сигнал/шу қатынасын (SNR) қамтамасыз етеді. Бұл зерттеуде жүйенің
биттік қателік коэффициенті (BER) өнімділігі ұзындығы 4 км металл құбыр үшін модельденеді.ұсынылған жүйенің дәстүрлі әдістермен салыстырғанда энергия тиімділігі
жоғары екендігі көрсетілген, бұл маңызды, өйткені таратқыш батареямен жұмыс істейді деп
болжанады. Сонымен қатар, ber теориялық өнімділігі есептеледі және модельдеу
нәтижелерімен салыстырылады.

Түйін сөздер: сымсыз оптикалық байланыс (OWC), көрінетін жарық байланысы (VLC),
фотонды қабылдағыш, бір фотонды көшкін диоды (SPAD).

Нөмір мұрағаты:
№-3 (30) 2023

Айдарлар

Журналдар