БАКУ (ӘЗІРБАЙЖАН) – ШАНХАЙ (ҚЫТАЙ) БАҒЫТЫ БОЙЫНША ЖҮКТЕРДІТАСЫМАЛДАУ ҮШІН КӨЛІКТІҢ ОҢТАЙЛЫ ТҮРІН САРАПТАМАЛЫҚ БАҒАЛАУӘДІСІМЕН АЙҚЫНДАУ

Авторлар: Сосунова Д.Ю., Каримов Б.А.
ӘОЖ 656.073

Аңдатпа. Көлік логистикасының негізгі міндеті материалдық ресурстарды
тасымалдауды ұтымды ету болып табылады. Бұл мәселенің шешімі-белгілі бір жүктерді
тасымалдау үшін көлік түрін таңдау, сонымен қатар маршруттың оңтайлы моделін құру. Бұл
мақалада біз тасымалдаудың ең қолайлы әдісін анықтауға болатын сараптамалық бағалау
әдісін қарастырамыз.

Түйін сөздер. Көлік, жүк тасымалы, көлік түрлері, сапа критерийлері, сараптамалық
бағалау әдісі, көлік мәселесі.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (30) 2023

Айдарлар

Журналдар