ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛЫ БАҒЫТТАРЫН ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫНА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ

Авторлар: Куанышбеков А.Е.,Асильбекова И.Ж.
ӘОЖ 565.222

Аңдатпа. Электрондық құжат айналымына негізделген цифрлық технологияны пайдалану шығындарды және жеткізу мерзімдерін қысқартуға, сонымен қатар жолдарды, материалдар және ақпарат ағындарының бағыттарын оңтайландыруға, соның ішінде жеткізу тізбегіндегі болу уақытын қысқартуға болады.

Түйін сөздер: цифрлық логистика, электрондық құжат айналымы, бизнес-процестер, цифрлық дәліздер.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар