ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ДЕҢГЕЙІ

Авторлар: Тулекова Г.Х.
ӘОЖ 811.512.122*373.6

Аңдатпа. Берілген мақалада мемлекеттік тілдің азааматтық авиация саласында қолданылу деңгейі туралы айтылған. Қоғамдық ортадағы мемлекеттік тілдің қолданылуы тілдік ортаның нығаюымен күшейетіні сөз болады. Қазіргі уақытта мемлекеттік тілдің қолданылуы сауалнама жүргізу арқылы талданған. Мақалада мемлекеттік тілді білу – азаматтық парыз екендігі айтылған.

Түйін сөздер: қазақ тілі, мемлекеттік тіл, сауалнама, сұрақ, қоғам.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар