ХVI-ХVIII ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙДІҢ САУДА БАЙЛАНЫСТАРЫ

Авторлар: Жаппасов Ж.Е., Тасилова Н.А.
УДК 930.2:94(574):327

Аңдатпа. Бұл мақалада VI-VIII ғасырлардағы Ресей мен Қазақстан арасындағы сауда қатынастары тақырыбындағы кейбір жұмыстарға қысқаша шолу берілген.
Қазақстан тарихы проблемаларын зерттеудің өзектілігі елдің Ресеймен қарым-қатынасының тарихнамалық аспектілерін әзірлеу қажеттілігінен туындады. Бұл тақырып Қазақстан тарихын зерттеудегі басты идеялардың бірі болды.
Ресей мен Қазақстанның тарихи тәжірибесі олардың жаңа саяси және әлеуметтік жағдайдағы ынтымақтастығының перспективаларын анықтау қажеттілігін атап өтті.

Түйін сөздер: тарихнама, империя, отарлау, экономикалық қатынастар, дипломатия.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар