БЕЛСЕНДІ ШУДЫ АЗАЙТУ ЖҮЙЕСІ

Авторлар: Шубаев Д., Сейнасинова А.А.
ӘОЖ 629.7.064

Аңдатпа. Мақала De Havilland Canada Dash 8 Q-400 ұшағының турбовинтті қозғалтқыштарының тербелісі және белсенді тербелісітi сөндіру жүйесі туралы шолу материалы және тербелістi турбоактивті лайнерлер деңгейіне дейін төмендету.

Түйін сөздер: Dash 8 Q-400, турбовинтті қозғалтқыштар, тербеліс, акустикалық резонанс, ротор резонансы және фюзеляждың тербелісi.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар