КӘСІБИ АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ЛЕКСИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ШАРТТАРЫ

Аңдатпа. Бұл мақалада тілдік емес университеттегі шет тілі курстары қарастырыладыжәне авиациялық мамандықтар студенттерінің лексикалық біліктілігіне қойылатын талаптарталданады. Мақалада авиациялық университеттің студенттерін қалыптастыруға пайдалыөнімді және рецептивті лексикалық дағдылардың номенклатурасы туралы шешімқабылданды. Авиациялық терминологияның ерекшеліктері қарастырылды. Лексикалықдағдыларды дамытуға арналған жаттығулар ұсынылады. Түйін сөздер: мәдениетаралық коммуникативтік кәсіби бағдарланған құзыреттілік,авиациялық терминология, өнімді-рецептивті лексикалық дағдылар, лексикалық жаттығулар.

КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫ КҮШЕЙТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ АВИАЦИЯДАҒЫ РАДИОТЕЛЕФОН БАЙЛАНЫСЫНЫҢ АҒЫЛШЫН СТАНДАРТТЫ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША СӨЙЛЕУ ТРЕНАЖЕРЛЕРІ

Аңдатпа. Ұшқыштар мен радиобайланыс диспетчерлерінің студенттерін ағылшын тілінде оқыту процесі ИКАО бекіткен ережелерді ескере отырып жүзеге асырылады. Бұл ереже болашақ бақылаушылар мен ұшқыштар үшін әртүрлі оқу құралдарын жасауда әрқашан ескеріледі. Оқу процесінде студенттер теориялық білімнің орасан зор көлемін алады. Бұл процесті оңтайландыру үшін барлық тілдік материалды лингвистикалық дамытуға бағытталған симуляторды енгізу мәселесі өзекті болып отыр. […]

ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Бұл мақалада желілік оқыту проблемасы және оны шешу тәсілдері қарастырылған. Мақалада онлайн-оқытудың практикалық тәжірибесі жинақталған және жаңа оқыту ресурстарының барлық мүмкін болатын жақтары ашылған. Зерттеулер нәтижесінде Интернет кеңістігін және халықаралық оқыту платформаларын қолдана отырып білім беру үдерісін қамтамасыз ететін жаңа ресурстар анықталды. Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, технологиялар, «онлайн», «оффлайн», «Zoom», форматтар, мессенджерлер, «Whatsapp», «Telegram», […]