АВИАЦИЯЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ

Аңдатпа. Авиациялық студенттерді дайындау кезінде ағылшын тілініңаудиохабарламаларын қабылдау дағдыларын барынша дамыту, кәсіби бағдарланған ауызшасөйлеу сияқты оларды оқытудың ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұған контекстке бағытталғанжаттығуларды құру арқылы қол жеткізуге болады, сонымен қатар студенттер арасындағыжұмыстың үйлесімділігін, өзара әрекеттесуін және ұйымшылдығын арттыруға, әртүрлімәселелерді шешуде дағдылар мен дағдыларды дамытуға бағытталған. Студенттердіболашақта олардың практикалық жұмысында туындауы мүмкін рөлдік ойындар менмодельдеу жағдайларына […]

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСІ РЕТІНДЕ

Аңдатпа. Бұл мақалада техникалық университет студенттері үшін кәсіби шет тілінде модульдік оқытуды қолданудың негізгі принциптері мен әдістері қарастырылады, олар мақсатқа жетуде оңтайландыруға және оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Түйін сөздер: модульдік білім беру, модульдік оқытудың принциптері мен технологиялары, модульдік бағдарлама, коммуникативті-мәдени құзыреттілік, мәдени-тілдік тұлға, кәсіптік оқыту.

ЖАЗБАША КОММУНИКАЦИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Аңдатпа. Бұл мақалада жазбаша ақпарат алмасудың коммуникативтік рөлі қарастырылады. Әр түрлі жаттығулар қолданылатын бірнеше оқыту технологиялары да қарастырылған.Жазбаша ақпарат алмасудың технологиясын үйрену үшін студенттерге барлық коммуникативтік жазбаны, конспект,тезис,шығарма,реферат жаза білу қажет. Түйін сөздер: жазбаша коммуникатив,оқу құралы, коммуникативтік білім,жаттығу түрлері.