ЖАЗБАША КОММУНИКАЦИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Авторлар: Засорина Ю.А.
ӘОЖ 372.881.111.1

Аңдатпа. Бұл мақалада жазбаша ақпарат алмасудың коммуникативтік рөлі қарастырылады. Әр түрлі жаттығулар қолданылатын бірнеше оқыту технологиялары да қарастырылған.Жазбаша ақпарат алмасудың технологиясын үйрену үшін студенттерге барлық коммуникативтік жазбаны, конспект,тезис,шығарма,реферат жаза білу қажет.

Түйін сөздер: жазбаша коммуникатив,оқу құралы, коммуникативтік білім,жаттығу түрлері.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар