ГАРМОНИКАЛЫҚ МОМЕНТТЕРДІҢ СИНХРОНДЫ ГИСТЕРЕЗИС ГИРО ҚОЗҒАЛТҚЫШЫМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН ШАР ГИРОСКОПЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫНА ӘСЕРІ

Авторлар: Кобрин А.И.,Подалков В.В.,Алдамжаров К.Б.,Карипбаев С.Ж., Сартаев К.З.
ӘОЖ 531.383

Аңдатпа. Шарлы гироскоп үшін электр қозғалтқышының айналмалы магнит өрісінің фазалық бұрышына тәуелді дрейфтің себебі ротордың теңгерімсіздігі мен бұзылатын қозғалтқыш моментінің бірінші гармоникалық құрамдас бөлігінің өзара әрекеттесуі көрсетілген. Бұзылу жиілігі ротор жылдамдығының еселігі. Гироскоптың динамикасына электромагниттік күштер моментінің синхронды және асинхронды құраушыларының әсері қарастырылады. Дрейфтердің өрнектерінен статордың айналмалы магнит өрісінің фазалық бұрышы θ бойынша орташа алынған дрейф мәні нөлге айналуы мүмкін екенін көруге болады, бұл алдыңғы авторлар ұсынған ұсыныстармен сәйкес келеді. Шар гироскопының қателіктерінің сандық бағалары берілген.

Түйін сөздер: Электр қозғалтқышының қоздырғыш моменті, синхронды электр қозғалтқышының жетілмегендігі, бұрыштық айнымалылардың амплитудалары, синхронды гистерезис гироқозғалтқышының «полярлық» бұзу моменті, сфералық тірегі бар гироскоптың дрейфі..

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар