“DIPLOMATIC SECURITY” ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША САБАҚ МЫСАЛЫНДА КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА CASE-STUDY ТӘСІЛІН ҚОЛДАНУ.

Авторлар: Еркебаева А.Н.
ӘОЖ 81-139

Аңдатпа. Кәсіби ағылшын тілі сабақтарында бейнероликті көру түріндегі белгілі бір жағдайды қарастырып оқыту әдістерін қолданудың мақсаты білім беру процесінің барлық қатысушыларының тұлғааралық қарым-қатынасын дамыту болып табылады. Расында да, белгілі бір жағдайды қарастырып оқыту жағдайында кәсіби ортада өзара ақпарат алмасу арқылы студенттердің қызығушылығын сақтау өте маңызды. Бейне үзінді мысалында оқытудың ерекшелігі – ол студенттердің берілген тақырып бойынша белсенді рөлдік ситуацияға тартылуына ықпал етеді және мұғалім олардың іс-әрекетін сабақ мақсатына жетуге бағыттайды.

Түйін сөздер: білім беру процесі, белгілі бір жағдайды қарастырып оқыту, кәсіби қарым-қатынас, топтық жұмыс, рөлдік жағдай.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар