КӨЛІК ҚҰРАЛЫНДАҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРДІ ТАЛДАУ

Аңдатпа. Мақалада ұшуды жоспарлау бағыттарын математикалық модельдеуқарастырылады. Дәлдік пен сәйкестіктің математикалық есептеулері талданады. Түйін сөздер: Математика, модельдеу, есептеу эксперименті, динамика, бағдарламалыққамтамасыз ету, басқару элементтері, қозғалыс.

ЦИФРЛЫҚ КАМЕРА ЖӘНЕ ЖЕДЕЛДІК ШАРАМДЫ ПАЙДАЛАНАТЫН КӨРІНЕТІН ЖАРЫҚТЫҢ БАЙЛАНЫСЫ

Аңдатпа. Бұл мақалада таратқыш ретінде фокусталатын жарықдиодты шамды және қабылдағыш ретінде сандық камераны қолданатын көрінетін жарықты қолданатын оптикалық байланыс тәсілін ұсынады. Әдістің жаңашылдықтарының бірі дизайн стандартты жарық көзі мен камера құрамдастарын біріктіре алады және типтік жарықтандыру жағдайында, яғни үстіңгі жарық пен күндізгі жарықта үй ішінде жұмыс істеуге арналған. Байланыс сигналы жарық көзін қосатын/өшіретін мәндер тізбегі […]

БАСТАПҚЫ АҚПАРАТ АНЫҚ БОЛМАҒАН КЕЗДЕ АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКА ЖАБДЫҒЫН РЕТТЕУ САПАСЫН АРТТЫРУ

Аңдатпа. Бұл мақалада анық емес реттеуішті автоматты реттеу жүйесінің қасиеттерін зерттеу келтірілген, ол фазалық озық анық емес жалған сызықты түзеткіш құрылғы мен ПИД- реттеуішті қамтиды.Классикалық теория тұрғысынан анықталған анық емес нысандарды басқару және реттеу жүйелерін құрудың баламалы әдістерінің бірі – анық емес логикалық контроллерлерді қолдану.Сондықтан қолданыстағы микроконтроллерлер негізінде жалған басқару контроллерлерін жасау өте өзекті мәселе, […]

ЦЕМЕНТ АЛУ КЕЗІНДЕ КЛИНКЕРДІ КҮЙДІРУ ПРОЦЕСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

Аңдатпа. Әдебиетте ұсынылған атыс процесінің математикалық модельдері негізінен екі бағытқа бөлінеді: айтарлықтай химиялық бейімділігі бар клинкер түзілуінің физика-химиялық процестерін зерттеу және пештерде жүретін жылу процестерін зерттеу. Процесті басқару жүйесін құру үшін модель айнымалылары түрінде өлшенетін шамалар мен басқару әсерлерін қамтитын және динамикадағы осы айнымалылар арасындағы байланысты көрсететін математикалық модель қажет. Атыс процесінің қол жетімді математикалық […]

САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ

Аңдатпа. Ірі және орта кәсіпорындар жұмысының қазіргі заман талаптарына сай болуы компанияның автоматтандырылған есеп жүйесі негізіндегі ақпараттық құралдарымен жабдықталу деңгейінен толығымен тәуелді. Компьютерлік есепке алу өзіндік ерекшеліктерге ие және кәдімгі есепке алудан түбегейлі өзгеше. Компьютер мен автоматтандырылған есепке алу жүйесін қолдану, сауда барысын басқару және талдау үшін жинақталған ақпараттар және құжаттарды қалыптастыруға кететін уақытты қысқартып, […]