Айдар мұрағаты

Логистика, тасымалдауды ұйымдастыру, көліктегі қауіпсіздік
Авторлар: Искендерова С.И.,Керимов Б.А.

Аңдатпа. Қазіргі заманғы көлік құралдарын, Ақпараттық жүйелерді, байланыс және телекоммуникация жүйелерін дамыту ақпаратты, технологияларды, тауарлар мен қаржы ресурстарын жылдам тарату үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Ғылыми-техникалық прогрестің дамуына байланысты бәсекелестік артықшылықтар біртіндеп өзінің басымдылығын
жоғалта бастады, ал жаңа бәсекелестік артықшылықтар бірінші орынға шықты — икемділік, тапсырыстың шектеулі мерзімі, сенімді және сапалы жеткізілім, таңдау мүмкіндігі. Мақалада компаниялар мен кәсіпорындардың логистикалық қызметінің тиімділігін арттырудың негізгі жолдары ретінде жеткізу тізбегі мен жеткізу жүйелерін оңтайландыру жолдары қарастырылған. Инновациялық технологиялардың мәні және оларды қазіргі заманғы кәсіпорындардың
қызметіне енгізу қажеттілігі ашылды. Кәсіпорынның логистикалық жүйелерінің жұмысында қолданылатын озық инновациялық технологиялар бөлінді.

Түйін сөздер: логистика, ақпараттық технологиялар, жеткізу тізбегі, даму, тиімділік.

Авторлар: Сатаева А., Ахметов Т., Мусалиева Р.Д.

Аңдатпа. Үнемді өндіріс құралдарына негізделген логистикалық процестерді оңтайландыру шығындарды азайтуға және олардың тиімділігін арттыруға ұмтылатын кәсіпорындар үшін маңызды стратегия болып табылады. Уақыт өте келе, процестерді үнемі жетілдіру және оңтайландыру
сияқты үнемді өндіріс принциптерін логистикалық операцияларға құндылықты қоспайтын әрекеттерді жою, тапсырыстарды орындау уақытын қысқарту және өнімділікті арттыру үшін қолдануға болады. Үнемді логистиканы енгізу айтарлықтай шығындарды үнемдеуге, тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыруға және бәсекелестік артықшылықтарды
жақсартуға әкелуі мүмкін.

Түйін сөздер: үнемді өндіріс, тұжырымдамалар, сапалар, стратегиялық басқару, басқару тиімділігі.

Авторлар: Сосунова Д.Ю., Каримов Б.А.

Аңдатпа. Көлік логистикасының негізгі міндеті материалдық ресурстарды
тасымалдауды ұтымды ету болып табылады. Бұл мәселенің шешімі-белгілі бір жүктерді
тасымалдау үшін көлік түрін таңдау, сонымен қатар маршруттың оңтайлы моделін құру. Бұл
мақалада біз тасымалдаудың ең қолайлы әдісін анықтауға болатын сараптамалық бағалау
әдісін қарастырамыз.

Түйін сөздер. Көлік, жүк тасымалы, көлік түрлері, сапа критерийлері, сараптамалық
бағалау әдісі, көлік мәселесі.

Авторлар: Имашева Г.М., Болатов Е.А.

Аңдатпа. «Навигациялық жүйелердің болашағын талдау» мақаласында навигациялық
технологиялардың даму перспективаларын зерттеу ұсынылған. Ағымдағы нарықтық
тенденциялар талданады және олардың осы саладағы болашақ шешімдерге әсері болжанады.

Түйін сөздер: спутниктік типтегі Ғаламдық навигация, байланыс жүйесі, жасанды
интеллект, GPS, TCAS, қауіпсіздік.

Авторлар: Сосунова Д.Ю.,Алекперова Г.Д.,Керимов Б.А.

Аңдатпа. Мақалада дәліздің аймақ елдері үшін беретін барлық мүмкіндіктері егжейтегжейлі қарастырылған, бұл дәлізді жүзеге асыру өңірлік көлік желілерінің кеңеюіне
әкелетінін және аймақ елдері арасындағы өзара экономикалық байланыстарды
ынталандыратынын көрсетеді.

Түйін сөздер: халықаралық көлік дәлізі, көлік дәлізі, ТРАСЕКА, Солтүстік-Оңтүстік,
даму, Зәңгезүр дәлізі.

Авторлар: Имашева Г.М.,Болатов Е.А.

Аңдатпа. «Навигациялық жүйелердің болашағын талдау» мақаласында навигациялық
технологиялардың даму перспективаларын зерттеу ұсынылған. Ағымдағы нарықтық
тенденциялар талданады және олардың осы саладағы болашақ шешімдерге әсері болжанады.

Түйін сөздер: спутниктік типтегі Ғаламдық навигация, байланыс жүйесі, жасанды
интеллект, GPS, TCAS, қауіпсіздік.

Авторлар: Сосунова Д. Ю.,Алекперова Г.Д.,Керимов Б.А.

Аңдатпа. Мақалада дәліздің аймақ елдері үшін беретін барлық мүмкіндіктері егжейтегжейлі қарастырылған, бұл дәлізді жүзеге асыру өңірлік көлік желілерінің кеңеюіне
әкелетінін және аймақ елдері арасындағы өзара экономикалық байланыстарды
ынталандыратынын көрсетеді.

Түйін сөздер: халықаралық көлік дәлізі, көлік дәлізі, ТРАСЕКА, Солтүстік-Оңтүстік,
даму, Зәңгезүр дәлізі.

Авторлар: Карсыбаев Е.Е., Жанбиров Ж.Г., Карсыбаева Т.Е.

Аңдатпа: Әлемдегі күрделі геосаяси жағдай, көрші елге енгізілген санкциялар көлік
ағындарының бағыттарына өз түзетулерін енгізуде. Мақалада Ақтау теңіз портындағы
қалыптасқан жағдайға талдау жүргізілді, өйткені Солтүстік көлік бағыттары орта дәлізге –
Транскаспий халықаралық көлік бағытына (бұдан әрі – ТХКБ) қайта бағдарланады. Авторлар
күтілетін жүк ағындарын игеру үшін порт инфрақұрылымын күшейту қажет деп есептейді
және Ақтау портында ТХКБ бағытында жіксіз транзитті қамтамасыз ететін контейнерлік сток
– хаб құру қажет деген қорытынды жасайды.

Түйін сөздер: Транскаспий халықаралық көлік бағыты, Ақтау порты, контейнерлік

Авторлар: Дрозд Т.В.

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанда жүктерді әуе тасымалын дамыту перспективалары,
халықаралық жүк хабын құрудың алғышарттары, сондай-ақ қазіргі заманғы халықаралық
авиатасымалдау жүйесіне интеграциялау контекстіндегі жүктерді авиатасымалдау мәселелері
қарастырылады.

Түйін сөздер: әуе тасымалы, үрдістер, логистиканың дамуы, тасымалдау нарығы,
логистикалық хаб.

Авторлар: Бала Ага Асад Каримов, Полад Ильяс Исмаилов, Васиф Эльман Касимов

Аңдатпа. Бұл мақалада Болашақ Зангезур жобасының мысалында халықаралық көлік дәліздеріндегі логистикалық жүйелердің процестерін цифрландыру қажеттілігінің
маңыздылығы қарастырылады.Кез келген көлік дәлізінің негізгі мақсаты мемлекеттер арасындағы байланысты (экономикалық және саяси) қамтамасыз ету және тауар айналымының (экспорт пен импорт) үлесін ұлғайту болып табылады. Бүгінгі таңда көлік ағындарын цифрландыру халықаралық дәліздер үшін жаңа маршруттарды әзірлеу және құру шеңберіндегі маңызды және басым
міндеттердің бірі болып табылады.Зангезур дәлізінің «бір белдеу-бір жол» жобасының кілті болуға зор әлеуеті бар екенін ескере отырып, зияткерлік логистикалық жүйелерді енгізу бұрынғыдан да өзекті.
Түйін сөздер: Халықаралық көлік дәліздері, зияткерлік логистикалық жүйелер, цифрландыру, жаңа технологиялар.

Авторлар: Мажитова С.М.

Аңдатпа. Бұл мақала әуежайдың авиациялық қауіпсіздігін кешенді функция ретінде
қарастыруға арналған. Мақалада артықшылықтар мен кемшіліктерді талдау, сондай-ақ
формализация әдісі қолданылады. Екі әдісті қолдана отырып, Негізгі көрсеткіштер негізінде
әуежайдың қауіпсіздік жүйесін құруға негіз болатын көп өлшемді тапсырма тұжырымдалды.
Бұл ретте олардың салмақ коэффициенттері бойынша критерийдің маңыздылығын бөлудегі
маңызды сәттерді көрсететін негізгі аспектілер атап өтілді.

Түйін сөздер: авиациялық қауіпсіздік, Қауіпсіздікті рәсімдеу, қауіпсіздіктің сандық
көрсеткіштері, процедуралық тәсіл, критериалды тәсіл, көп критериалды міндет, авиациялцық
қауіпсіздік міндеті.

Авторлар: Алиев С.И., Ализада А.И.

Аңдатпа. MRP жүйесінің артықшылықтары оның (MRP) логистикалық нарықтарда қолданылуы тиімді және тиімді болуы үшін қолайлы жағдайлар жасайды. Осылайша, аталған орталықтардың жұмыс режимі жыл мезгіліне, олар жұмыс істейтін елдердегі саяси және экономикалық жағдайға, аймақтың дамуына және т.б. факторлардың MRP жүйесінің жоғарыда аталған артықшылықтарына тікелей тәуелді болуы осы технологияларды қолданудың қаншалықты ыңғайлы және экономикалық тұрғыдан тиімді екендігін айқын көрсетеді. Жоғарыда айтылғандардан логистикалық орталықтарда MRP қолдану аймақтағы көлік тасымалын дамытуға негіз болады деген қорытындыға келуге болады.

Түйін сөздер: MRP, логистика, SCM, жүк, тұжырымдама.

load...